Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Forskningsprojektet

Ett forskarteam bestående av KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White har beviljats 9 miljoner från VINNOVA för att i tre år 2019-2021 forska om nya modeller för smarta gator. Under 2019 genomförs en inventering av forskningsläget, policy, lagstiftning och best practice i gatudesign. Under 2020 tas modeller för nya gatutyper fram, integreras i simulatorer, workshops genomförs med potentiella behovsägare och användare. Under 2021 bearbetas modellerna och en guide för smarta gator tas fram. Projektet avslutas med en nationell konferens för smarta gator.

Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar.

  • Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet med ökat fokus på yteffektiva jämlika transporter som gång, cykel och kollektivtrafik samt smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter
  • Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade transporter av gods och människor samt nya mobilitetstjänster och därmed krav på gatorna.
  • Elektrifieringen av hushåll och fordon ställer nya krav på elnätet dess kapacitet och infrastruktur, samt på gatumiljön med laddningsstationer och underhåll.
  • Klimatförändringar innebär att gator måste anpassas för varierande och svårförutsebara vatten-, snö/is och värmeförhållanden, samt bidra med ekosystemtjänster.
  • Segregationen måste minska och där kan gator bidra att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Det finns idag ingen uttalad samlad nationell forskningspolitik eller policy om stadens gator som urbant system och livsmiljö, även om det finns många initiativ som berör gator som del av staden, så som exempelvis Viable Cities och Klimatsmarta systemlösningar för urbana miljöer. Det saknas i planeringspraktiken samordning mellan statliga, regionala kommunala och kommersiella aktörer i projekt om stadens gator och vägar med det breda perspektiv som vi förespråkar.

Det pågår dock ett intensivt arbete med utveckling av nya gatutyper världen över. I USA har man kommit särskilt långt både när det gäller gatuutformning och analys av hur gatorna kan komma att påverkas av självkörande fordon. Organisationen NACTO (www.nacto.org) har tagit fram ”Urban Street Design Guide” som har blivit standard i amerikanska storstäder och USA:s trafikmyndighet, samt rapporten ”Blueprint för Autonomous Urbanism” som visar hur framtidens gator kan omvandlas och anpassas för självkörande fordon. I Sverige finns VGU (Vägar och gators utformning), GCM-handboken och TRAST (Trafik för attraktiv stad), som inte längre är aktuella i och med teknikskiftet mot smarta städer. Varken VGU, kommunal VGU, GCM eller TRAST beskriver tydligt hur gatan bör utformas i sin helhet med hänsyn till alla funktioner, i jämförelse med exempelvis Urban Street Design Guide, som dessutom, och kanske just av denna anledning, har börjat spridas i svenska trafikplanerarkretsar. I alla ansatser ovan saknas generellt också den infrastrukturella aspekten under mark, det vill säga ledningssystemen för energi, dricksvatten, avlopp, sopsug, dagvatten, fiber, rotsystem, och hur dessa kan och bör koordineras med vad som händer ovan mark. Konceptet infrakulvertar samordnat med gatunätet är  härvid av särskilt intresse att undersöka.

Flera stora trafik- och stadsbyggnadsprojekt planeras i svenska städer där nya gator ska byggas och där vägar ska omvandlas till gator. Här behövs vägledning och en både kort- och långsiktigt framtidstänk så att projekten successivt kan bli utformade på ett smart sätt.  Exempel på pågående projekt är Västra Esplanaden (Umeå), Enköpingsvägen (Sundbyberg), Örbyleden, Södertäljevägen (Stockholm), Tycho Hydéns väg, Dag Hammarskjölds väg (Uppsala), Råbyleden (Västerås), Dag Hammarskjöldsleden (Göteborg), Landsvägsallén (Sundsvall), Stockholmsvägen (Norrtälje).

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Projektet ska:

  • Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.
  • Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare.
  • Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet
  • Ta fram en simulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg
  • Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer, offentliga och privata, så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.

”Gator är städernas viktigaste infrastruktur. Vi vill sätta en ny evidensbaserad standard för framtidens smarta levande gator.” säger projektledare Alexander Ståhle på Arkitekturskolan KTH.

Forskningsteamet består av följande nyckelpersoner

Alexander Ståhle, forskningsledare, KTH/Spacescape

Tony Svensson, projektledare, KTH

Vera Esaiasson, KTH

Ulf Ranhagen, Chalmers

Meta Berghauser Pont, Chalmers

Ioanna Stavroulaki, Chalmers

Mattias Hjort, VTI

Malin Dahlhielm, Spacescape

Tobias Nordström, Spacescape

Moa Rydell, Spacescape

Louise Karlsson, Spacescape

Sara Pinto, Spacescape

Jonas Sundberg, Sweco

Louise Bergström, Sweco

Krister Lindstedt, White

Annie Söder, White

Frågor om forskningsprojektet skickas till
Alexander Ståhle, astahle@kth.se

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close