Sänkt bashastighet kan skapa bostadsvärden på 300 miljarder

I forskningsprojektet Smarta gator undersöker vi hur framtidens gator kan fungera effektivare och mer mångfunktionellt. En nyckelfråga är de fordonshastigheter som tillåts och styrs av gators utformning. För att förenkla trafiken och förståelse av denna bör det finns det en bashastighet på gator inom tätorter. Denna är i Sverige idag 50 km/h, vilket inte är hållbart av många skäl. 30 km/h (eller allra helst 20 km/h) är en hastighet som tillåter trygg och säkerhet blandtrafik. Denna bashastighet skulle kunna gälla på majoriteten av stadens gator, på lokalgator och huvudgator. Poängen att ge hela staden en låg grundhastighet, är att ge hela staden en lugn trygg attraktiv grundkaraktär. Detta skulle också minimera behovet av hastighetsskyltning, trafikskador skulle minimeras och därmed sjukvårdskostnaderna. Att sänkt hastighet i städer dessutom kan leda till ökad framkomlighet finns dokumenterat i fler vetenskapliga studier. Flera nya studier visar också att detta kan skapa fastighetsvärden, både på bostadsmarknaden och kontorsmarknaden.

Vi har med hjälp av Lantmäteriets kartdata räknat fram att det finns ca 40 000 km gata i svenska tätorter. Enligt Trafikanalys finns det ca 28 000 km 50km/h-gata. Ungefär 70% av gatunätet i våra tätorter är idag alltså 50km/h-gata. Det skulle kunna innebära att 70% av bostadsbebyggelsen ligger vid en 50km/h-gata, självklart med stora lokala skillnader, men som en ungefärlig uppskattning.

I två studier av bostadsmarknaderna i Skåne respektive Uppsala har det ekonomiska mervärdet av att bostäder ligger vid en 30km/h-gata identifierats. För småhus är mervärdet 5-20% och för lägenheter (bostadsrätter) 1-15%. Ett försiktigt antagande för svenska tätorter generellt skulle kunna vara en värdeökning på 5% om en gata görs om från 50 till 30km/h. I denna omvandling skulle kunna förutsättas att det inte bara sker en omskyltning, utan att även andra hastighetsdämpande åtgärder genomförs så som avsmalning av körbanor, hastighetshinder, nya övergångsställen och bättre signalreglering, för att nämna några exempel. Ytterligare åtgärder så som trädplantering, växtetablering, trottoarbreddning, gatumöblering och nya cykelbanor skulle troligen öka bostadsvärdena ännu mer.

Medelpriset 2021 på småhus är 3,9 miljoner kronor och på bostadsrätter 2,8 miljoner kronor. Det finns idag 2 miljoner småhus och 1 miljoner bostadsrätter och 1,5 miljoner hyresrätter i Sverige. Ca 87% av bostäderna finns i tätorter. Inom våra tätorter är följaktligen det samlade värdet på småhus uppskattningsvis 6,8 biljoner kronor och bostadsrätter 2,4 biljoner kronor, sammanlagt 9,2 biljoner kronor. I detta är alltså inte inräknat hyresrätter. En 5%-ig ökning på 70% av bostadsbeståndet (exklusive hyresrätter) blir således drygt 0,3 biljoner, eller 300 miljarder kronor. Som referens kan nämnas att stadsbudgeten 2020 uppgick till 1 200 miljarder kronor.

Denna enkla beräkning skall inte ses som ett inlägg i bostadsdebatten, utan en illustration av vilka enorma värden som ligger dolt i våra städer om vi bara tänkte oss gatorna på ett nytt smartare sätt. Många studier har visat att en grundläggande infrastruktur av gator och kollektivtrafik skapar stadens grundläggande attraktivitet, men den är note bene också helt nödvändig för att skapa jämlika livsvillkor och tillgänglighet för alla som bor och verkar i staden. Med en sänkt bashastighet och en smartare grönare gatudesign i alla svenska tätorter skulle det bidra till en mer hållbar utveckling i alla dess dimensioner; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Mer om varför sänkt bashastighet är en god ide finns att att läsa i detta upprop i Dagens Nyheter Debatt samt denna debattartikel från NTF.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close