En enkel hållbar lösning för elsparkcyklarna

Många städer runt om i världen kämpar med att hantera den ökade trafiken av elsparkcyklar och cyklar. Inte minst i och med pandemin har denna så kallade mikromobilitet fått ett stort uppsving. Den största utmaningen har visat sig vara uppställningen och parkeringen av dessa fordon, och särskilt uppmärksammat elsparkcyklarna, som blivit både ett framkomlighetsproblem för gående, i synnerhet de med funktionsvariationer, men det har också blivit ett estetiskt problem. Gator och gångytor i mer tättbefolkade stadsdelar upplevs som nedskräpade eftersom det inte finns tydliga platser för dessa fordon att stå, vilket det exempelvis finns för bilarna. Kantstensparkeringen på våra gator är något som många tycks acceptera som ett naturlig inslag i gatumiljön. Med tanke på mängden cyklar och elsparkcyklar så borde det finnas ett lika enkelt och tydligt ramverk för dessa. Egentligen är det alltså inte bara elsparkcyklarna som är ett parkeringsproblem utan även alla cyklar, men elsparkcyklarna har fått större uppmärksamhet eftersom det är en nyhet i stadsmiljön.

Svenska gator upptar en stor yta av våra städer, uppskattningsvis 20%. En stor del av denna yta, säkerligen 70% är dedikerad bara till motortrafiken. Ungefär 20% av gatumarken används uppskattningsvis till bilparkering och angöring. Övriga 80% används till körytor, cykel- och gångytor mm. Men det finns också delar av gatumarken som idag inte används alls. Till dessa hör den yta som ligger mellan parkeringszon och övergångsställe i gatukorsningar, den yta där det idag är stopp- och parkeringsförbud. Enligt trafikreglerna får man ”inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant”.

I varje fyrvägskorsning finns således vanligtvis fyra sträckor längs kantstenen på 7 meter, fram till övergångsställe på ca 3 meter, som inte motorfordon får stanna eller parkera. Detta kan sägas gälla även i korsningar som saknar övergångsställe, där det bör finnas 3 meter bred zon att passera över körbanan. Syftet med denna bilfria zon är att ge god sikt för alla trafikanter i korsningen, i synnerhet barn och de som sitter i rullstol och har en ögonhöjd på ca 1 meter. Saker som finns i denna zon ska således inte skymma sikten och bör helst inte vara högre än 0,7 meter, och absolut inte högre än 1 meter. Nordamerikas trafikplanerarorganisation NACTO har tagit fram en Bike Share Station Siting Guide (2016) där just denna zon rekommenderas för placering av hyrcykelstationer. Staden Seattle benämner följaktligen kantstensparkeringen som på engelska brukar kallas ”curb”, för ”flexzone”, alltså flexyta, där en mängd olika funktioner ska få plats, inte bara parkerade bilar.

NACTOs rekommenderade placering av hyrcykelstation. (NACTO 2016)
Shared Mobility for Essential Workers | ddot
Elsparkcykelparkering på gata vid övergångsställe i gatukorsning. Washington DC, USA. (DDOT 2021)
Hyrcykelstation i gatukorsning. Arlington, USA (NACTO)
Street Moves: Sweden's 'one-minute' city promotes hyper-local culture
Elsparksparkering i parkleten Street Moves, Stockholms Framtidsgator 2020

En parkerad elsparkcykel eller cykel behöver 0,7 meter bredd och 1,5 meter längd, och är ca 1 meter hög. Det innebär att det får plats 7 cyklar på en vanliga bilparkeringsplats med måtten 2 X 5 meter, och således 10 cyklar på en 7 meters sträcka kantstensparkering. På dessa 7 meter kan en enket lätt parkeringsanläggning placeras, allra helst med bänk mot trottoaren. Sikten bör vara godtagbar eftersom cyklarnas höjd är max 1 meter. Skulle det finnas invändningar för trafiksäkerheten är det rimligaste att sänka fordonshastigheterna, till 30 km/h eller allra helst 20 km/h, samt andra hastighetsdämpande åtgärder så som gupp och avsmalning av körbana, för att säkerställa säker passage för gående i gatukorsningar.

Elsparkcykelparkering 7 meter från gatuhörn.

Med hjälp av en GIS-analys med Lantmäteriets terrängkarta har vi identifierat antalet 3-4-5-vägskorsningar i Stockholm, i länet, kommunen och innerstaden (exklusive Gamla stan) samt i Norrmalm. Analysen visar att det finns ca 10 000 potentiella elsparksparkeringsplatser på Norrmalm, ca 36 000 i innerstaden ca 160 000 i Stockholm kommun och ca 570 000 i länet. Mest relevant siffra är innerstaden, eftersom det är där som de flesta elsparkcyklarna finns. Detta är alltså fria ytor att använda för elspark- och cykelparkering utan att inskränka på bilparkeringarna. Utan snarare utgöra en ny potentiell intäkt för kommunen. 36 000 elsparksplatser skulle således med lätthet rymma de 22 000 elsparkcyklar som idag finns i Stockholm. Med 2-4 parkeringsytor i varje gatukorsning i innerstaden skulle det alltid vara lätt för elsparkcyklisterna att hitta parkering och därmed inte ställa cyklar på trottoarer. Lämplig vore också om elsparksföretagen gav bonus till de som parkerar rätt.

Gatukorsningar i Stockholms innerstad.

Men det är också ett faktum att innerstadens 35 000 bilparkeringsplatser också kan användas för elspark- och cykelparkering. Dessa motsvarar 245 000 elspark/cykelparkeringsplatser. All denna yta (flexyta) kan också användas för andra funktioner så som grönska, klimatanpassning, stadsliv, verksamheter mm. Att tänka på vid omvandlingen av Stockholms och i större bemärkelse, alla våra tätorters gator till levande gröna hållbara och smartare gator.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close