Fem designprinciper för smarta gator

Designlösningen av en gata som helhet är en komplex sammanvägning av intressen och funktioner som är unika för varje plats och sammanhang. Det finns faktiskt ett egenvärde i att alla gator blir platsunika för att det bidrar till stadens identitet och läsbarhet. En välfungerande flexibel smart gata ska ha en gestaltning, en helhetsdesign som bidrar till gatubilden i en stad och stadsbilden. Det handlar om hela gaturummets karaktär, samspelet mellan dess väggar, golv och tak. Vissa gator kan vara storskaliga livliga med höga hus, stora träd, breda gångytor, och många körfält. Andra gator kan vara mer småskaliga lummiga lekfulla med lägre hus, trädgårdar, planteringar, bäckar, lekytor och smågatsten. Alla gator har dock gemensamt att de måste integrera sociala, trafikala, ekologiska, ekonomiska och tekniska funktioner på liten yta. Därför krävs designprinciper.

Inom forskningsprojektet Smarta gator har vi tagit fram fem designprinciper som avser vägleda arbetet med att utforma flexibla mångfunktionella och hållbara gator för framtiden. Varje designprincip är illustrerad med ett prioriteringsdiagram (en uppochner-vänd pyramid) som visar hur olika aspekter i designarbetet skall prioriteras så att högsta yteffektivitet uppnås. De är en vägledning i avvägningen mellan intressen och värderingar. Designprinciperna säkerställer att gatan får maximal mångfunktionalitet och flexibilitet på gatans begränsade yta. 

Mångfunktionalitet är grundläggande för smarta gator. De sociala funktionerna är viktigast för livet i staden. Övriga funktioner har sina specifika roller men är i grunden till syfte att stötta stadslivet. Gators mångfunktionalitet främjas genom att prioritera sociala funktioner främst, sen trafikala, sen ekologiska, sen ekonomiska och sist tekniska.

Stadslivet är allt liv som levs i staden och bygger i grunden på att alla människor går. Allt socialt och ekonomiskt som händer i en stad bygger på att människor kan gå tryggt och säkert. I ”gående” innefattas här även rullstol. Gators stadsliv främjas genom att prioritera gångytor främst, sen flexytor, sen cykeltrafikytor, sen kollektivtrafikytor och sist motortrafikytor.

Låg hastighet är grunden för stadsliv, säkerhet och tillgänglighet och främjar således de mest prioriterade trafikslagen och funktionerna. Gators yteffektivitet främjas med lägre hastigheter. Låg hastighet skapar också ett jämnare trafikflöde och ökar på så sätt framkomlighet och trafikkapacitet i gatunätet, samt minskar utsläpp. Gators stadsliv, säkerhet, yteffektivitet, tillgänglighet och framkomlighet främjas genom att prioritera gångfartsgator först, sen lågfartsgator, sen flerfartsgator och sist högfartsgator.

Ekosystem och naturförutsättningar är viktiga förutsättningar för gatans liv och hållbarhet samt för stadens biologiska mångfald. Mest grundläggande är att mark- och vattensystemen är i balans för att ta hand om regn och säkerställa bevattning och grundvatten, och i och med detta nödvändig klimatanpassning. Gators ekosystem främjas genom att först prioritera klimatanpassade dagvattenlösningar, sen träd, i synnerhet gamla träd, därefter skapandet av biotoper och välfungerande livsmiljöer, sedan en så stor artrikedom som möjligt i naturliga eller anlagda grönytor, allra sist hårdgjorda ytor.

Flexibilitet i användningen och utformningen är grundläggande för smarta gator. En gata som snabbt kan byta funktion eller form har bättre hållbarhet. Träd och underjordiskt ledningsnät något av det som är mest omständligt och kostsamt att flytta och ändra. Gators flexibilitet främjas genom att prioritera placeringen av ledningar först, sen träd och planteringar, sen markbeläggningen (helst som ett plant golv), sen fast möblering, och sist lös möblering och markfärg. Testbäddar är att betrakta som en enkel åtgärd med lös möblering och markfärg för att temporärt ändra en gatas utformning.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close