Sveriges smartaste gator?

En omfattande intervjustudie har genomförts inom projektet Smarta gator. Intervjuerna behandlar några nyligen genomförda ny- eller ombyggnadsprojekt av gator i stadsmiljö. Intervjuerna har genomförts med trafikplanerare, projektledare och andra tjänstepersoner inom kommunerna som arbetat med gatuprojekten. I studie har följande kommuner deltagit; Uppsala, Helsingborg, Stockholm, Göteborg, Norrtälje, Härryda och Borås. I flera kommuner har ett flertal gatuprojekt diskuterats.

Inför intervjuerna fick tjänstepersonerna förbereda en gata att prata om och utifrån det objektet hölls sedan intervjuerna. Det var oundvikligt att enbart prata om ett enskilt objekt så intervjuerna handlade även om strukturer inom kommunerna, samarbeten, processer m.m.

Följande övergripande frågor var grunden för intervjuerna:

 1. Hur såg gatan eller platsen gatan anlades på ut innan gatan anlades eller omdanades?
 2. Hur blev den nya gatan när den var färdigställd?
 3. Hur fungerade planeringsprocessen när gatan skulle byggas/ byggas om?
 4. Hur gick tankegångarna i projektet när den nya gatan utformades?

Ombyggnad av en befintlig gata innebär en stor påverkan under byggtiden men även en stor investering och kostnad för kommunen. Målsättningen sägs oftast vara att en ombyggnad ska ha en teknisk livslängd på minst 30 år. Flera av de gator som har diskuterats i intervjustudien har byggts om med betydligt kortare intervall än så. Exempelvis Vasagatan i Stockholm som byggdes om för ca 15 år sedan förra omgången och nu är på gång att byggas om igen. Däremot är det viktigt att det som finns under gatan och konstruktionen håller längre. Ytan kan behöva byggas om med kortare intervall. Några av de gator som byggs om nu och som byggdes om förra gången för 15-20 år sedan är resultatet av ändrad prioritering mellan transportslag. Cykelinfrastruktur som byggdes för 15 år sedan bestod ofta av cykelfält eller smala cykelbanor. Cykeltrafiken har ökat kraftigt i de större städerna de senaste 10-15 år sedan vilket gör att denna infrastruktur redan är underdimensionerad.

I intervjuerna fick kommunerna själva välja ut gator att studera. Det omfattade dels ombyggnad av befintliga gator samt några nybyggnadsprojekt. Flera av nybyggnadsprojekten är inte utbyggda än eller är under utbyggnad. Följande gator har studerats i intervjustudien:

 • Vasagatan, Stockholm, Ombyggnad befintlig gata
 • Klarabergsgatan, Stockholm, Ombyggnad befintlig gata
 • Drottninggatan, Helsingborg, Ombyggnad befintlig gata
 • Bruksgatan, Helsingborg, Ombyggnad befintlig gata
 • Friggagatan/Odinsgatan, Göteborg, Ombyggnad befintlig gata
 • Lilla Brogatan, Borås, Ombyggnad befintlig gata
 • Älvsborgsleden, Borås, Ombyggnad/exploateringsområde
 • Oceanhamnen, Helsingborg, Exploateringsområde
 • Nya hamnen, Norrtälje, Exploateringsområde/ombyggnad
 • Idrottsvägen, Härryda, Exploateringsområde/ombyggnad
 • Östra Kvillebäcken, Göteborg, Exploateringsområde/ombyggnad

Gatufunktionsindex

För att kartlägga mångfunktionalitet i gatumiljö har forskningsprojektet ”Smarta gator” under våren 2019 utvecklat ett gatufunktionsindex. Syftet är att gatufunktionsindexet ska kunna användas för att analysera gators funktionalitet, en slags bruttolista för gatufunktioner. I nästa steg kan gatufunktionsindexet även användas som ett analysstöd för att undersöka hur olika gatuutformningar (exempelvis gatubredd) kan tänkas påverka sammansättningen och mängden funktioner och hur de kan tillgodose olika aktörers behov och krav. En gatas användning och funktion kan inte bara förklaras med hur gatan är utformad i snäv fysisk mening. Funktionen kommer också från gatans läge i förhållande till andra platser och det överordnade trafiksystemet samt markanvändningen i omgivningen. Syftet med gatufunktionsindexet är emellertid inte att förklara varför vissa funktioner uppstår, utan helt enkelt beskriva vilka funktioner som finns i gatan. Utifrån denna beskrivning kan gatans utformning, bredd och läge bättre analyseras och förstås.

Vasagatan, Stockholm

Vasagatan är en central huvudgata i Stockholms stad. Gatan byggdes om under början av 2000-talet men den gången gjordes mindre åtgärder för att förbättra för cykeltrafiken. Därefter har Vasagatan funnits med som prioriterad gata i cykelplanen samtidigt som det fanns behov av att förbättra vissa trafiksäkerhetsproblem. Idén till en ombyggnad kom 2015 och byggstart var våren 2018. Projektet omfattar ca 750 meter av Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget.

Trafikslag som påverkasGående, cyklister, kollektivtrafik (buss) och bil
Flöden18 000 fordon/dygn 7 000 cyklister/dygn 50 000 gående/dygn
TiderIdé/projektstart 2015 Byggstart 2018, byggtid 3 år

Målet med ombyggnaden var att förbättra för cykeltrafiken och att uppnå riktlinjerna i cykelplanen avseende breddmått. Körfält har tagits bort och angöringsmöjligheterna försämras något. Projektet innebär samtidigt förbättrade gångbanor och att det går att plantera fler träd utmed gatan. Utmed gatan finns markvärme i gångbanorna. I projektet var dialog med fastighetsägarna en viktig framgångsfaktor. I slutet var 12 fastighetsägare med och deltog aktivt samt bidrog med finansiering. Förankringsarbetet tog ca 1 år men var nödvändigt för att få en så bra slutlösning som möjligt. En annan framgångsfaktor var att organisationen på Stockholms stad var intakt genom projektet vilket innebar att det inte krävdes några omtag eller start/stopptider. Det sparar tid och pengar när projektgruppen är intakt genom planering och projektering.

Vasagatan före ombyggnation
Vasagatan efter ombyggnation
Gatufunktionsindex före ombyggnad 48 och efter 61.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 31% BBP 69%                           Efter: GC 61% BBP 39%

Vasagatan går från att vara ett gaturum där fordonen fått dominera till ett gaturum som istället har generösa ytor för gång och cykel. Breddningen av gångytan innebär möjligheter till möbleringar, vistelse och plats för blomsterarrangemang och tillsammans med förbättrad säkerhet för cyklister och gående barn gör detta att gatans sociala funktioner nästan fördubblas.

De ekonomiska förhållandena är samma både före och efter ombyggnationen och de trafikala liksom de tekniska funktionerna förändras bara marginellt med ökad kapacitet för gående och markvärme i gångbanorna. De ekologiska funktionerna förbättras med förbättrad dagvattenfördröjning samt fler och större träd.

Klarabergsgatan, Stockholm

Klarabergsgatan är en huvudgata i centrala Stockholm. I samband med att projekt Citybanan och Spårväg City uppstod ett behov av att renovera konstruktioner och därmed bygga om stora delar av Klarabergsgatan. Det öppnade för en möjlighet att bygga om gatan. Utredning startade redan 2008 med en första idé och omfattade väldigt många alternativ men det landade 2013 i två huvudalternativ: att behålla gatan öppen för allmän trafik eller att stänga av för biltrafik mellan Sergels Torg och centralstationen.

Trafikslag som påverkasGående, cyklister, kollektivtrafik (buss och spårväg) och bil
Flöden15 000 fordon/dygn 40 000 fotgängare/dygn 1 500 cyklister/dygn 11 000 resenärer med buss/dygn
TiderPlanering påbörjades 2012 Gatan invigdes 2018

Målet var att förbättra för kollektivtrafik, gående och cyklister utmed Klarabergsgatan. Inför de två stora kollektivtrafiklinjernas öppning, Citybanan med nytt stationsläge och Spårväg city, förväntades antal gående mer än fördubblas fram till år 2030. Alternativet med biltrafik innebar kompromisser för alla trafikslag och alternativet utan biltrafik gav tillräckligt med ytor till de trafikslag som behövde den. Klarabergsgatan ägs av fastighetsägarna så det var av största vikt att förankra alternative med dem. Fastighetsägarna involverades och de flesta var positiva till förändringen. Det fanns en del leveranstrafikfrågor att hantera men för de flesta fastigheter fanns lastfar eller angöring från andra gator. Analyser visade att alternativet att stänga av Klarabergsgatan för biltrafik skulle påverka biltrafiken runt om i city. Trots det valdes alternativet. Alternativet utan biltrafik innebar en tydlig prioritet för gående, cyklister och kollektivtrafik i enlighet med stadens styrdokument. Att ta bort biltrafiken skapade möjligheter till plantering, uteservering, sittplatser och cykelparkeringar. Alternativet gav också möjligheter att minska antal körfält kring Sergels torg vilket gav bättre möjligheter att skapa goda vistelsemiljöer kring Soltorget. Måtten följer riktlinjerna i cykelplanen.

Klarabergsgatan före ombyggnad
Klarabergsgatan efter ombyggnad

Uppföljning visar att mycket av den biltrafik som fanns på Klarabergsgatan före ombyggnaden har ”försvunnit”. Det har inte blivit några större förändringar runt om i city. En framgångsfaktor i projektet var att det fick ta tid att fatta beslutet. Det är viktigt att tjänstepersonerna tror på sin idé och står fast vid den. Det finns sällan enkla lösningar i stadsmiljö och i viss mån behöver de ansvariga på kommunen vara lite envisa.

Gatufunktionsindex före ombyggnad 59 och efter 62.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 42% BBP 58%                           Efter: GC 81% BBP 19%

Efter ombyggnationen av Klarabergsgatan då bland annat bilkörfälten tagits bort, har utrymmet för gång- och cykel nästan dubblerats. Gatans trafikala funktioner har minskat något till förmån för en ökad mängd sociala funktioner. Den nya gatusektionen ger generösa gångbanor med möblerbara zoner för uteserveringar och bänkar samt breda cykelbanor längs med gatans båda sidor. Den bilfria miljön ger bättre luft och tillsammans med en tydligare gatuutformning även en ökad trafiksäkerhet för både barn och vuxna. Även om de trafikala funktionerna minskar något, får Klarabergsgatans totalt sett ett bredare utbud av funktioner.

Drottninggatan, Helsingborg

Drottninggatan ligger centralt i Helsingborg och var tidigare en del av E4 genom staden. Drottninggatan har byggts om i omgångar och under 2019 har ännu en ombyggnad genomförts. Den blev klar i slutet av sommaren. Ombyggnadsprojektet omfattar 1,2 kilometer av gatan centralt förbi Knutpunkten och det är total ombyggnad från fasad till fasad.

Trafikslag som påverkasGående, cyklister, kollektivtrafik (buss) och bil
Flöden20 000 fordon/dygn 20 000 fotgängare/dygn som korsar gatan
TiderPlanering Projektering 1 år Byggtid 1 år

Helsingborgs stad har försökt behålla så mycket som möjligt av vägbanans och trädens lägen för att spara på kostnader. Kostnader har varit styrande för projektet och det har lagts mycket pengar på projektet. Målet har varit att göra gatan mer mänsklig, förbättra för cykel- och gångtrafik samt förbättra för busstrafiken. Exempelvis har det skapats rak inkörning till hållplatser. Helsingborg har en egen utformningshandbok och en ”Helsingborgsstandard”. VGU ligger till grund i bakgrunden men den används inte. Helsingborgs stad har fokuserat på dialog kring ombyggnaden. Mycket dialog har hållits med Skånetrafiken och fastighetsägare. Även medborgardialog har varit en viktig del av arbetet. Samtidigt har det varit mycket politik och kompromisser i projektet. Kompromisserna har handlat om gestaltning och funktion. Hela gatan har byggts om och förstärkts vilket gör att kommunen tror att den inte ska behövas byggas om på länge nu.

Drottninggatan före ombyggnad
Drottninggatan efter ombyggnad
Gatufunktionsindex före ombyggnad 47 och efter 62.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 37% BBP 63%                           Efter: GC 53% BBP 47%

Efter Drottninggatans ombyggnation är gaturummets fördelning mellan gång och cykel respektive buss, bil och parkering relativt jämnt. Gatan går från att vara ett trafikdominerat rum till ett rum som mer prioriterar fotgängare och cyklister, vilket också får utslag kring antalet sociala funktioner. Med bland annat ökad vistelseyta, möbler, blomsterplanteringar, bättre läsbarhet och säkrare miljöer för fotgängare och cyklister närapå fyrdubblas sociala funktioner i gatan. Möjligheten för uteserveringar ökar antalet ekonomiska funktioner och ett eget busskörfält bidrar till fler trafikala funktioner.

Bruksgatan, Helsingborg

Bruksgatan är en lokalgata i centrala Helsingborg. Bruksgatan norr om Prästgatan har varit gågata länge men delen närmast stadsparken, mellan Prästgatan och Trädgårdsgatan, hade tidigare en mer traditionell utformning med gångbana och körbana. Gatan hade väldigt lite trafik samtidigt som gångbanorna var smala. Kommunen initierade ett projekt för att omvandla gatan från en trafikmiljö till en stadsgata. En viktig del i detta var att involvera och föra dialog med berörda fastighetsägare. Utmed gatan finns bland annat ett hotell med behov av angöring. Därav startades en dialog med fastighetsägarna tidigt i projektet. Målet med projektet var att förlänga gågatan och koppla centrumdelarna med stadsparken. Kommunen hade bra stöd i styrdokumenten för cykel och kollektivtrafik däremot var stödet för gångtrafik mindre stark i styrdokumenten. Centrum har stark konkurrens från externa handelsområdet och därmed finns också en rädsla för att begränsa tillgänglighet till centrum ytterligare och därmed minska attraktionskraft i centrum. Bruksgatan utformades som en gågata och motorfordonstrafik har enkelriktats. Den norra änden är utformad som shared space vilket ytterligare förstärker sänkt hastighet och att gående har företräde. Helsingborgs stad utformade gatan efter gående och låg hastighet för motorfordon. Fokus var att få bra belysning och skala med god gestaltning. Material har valts för att hålla länge och även om driftkostnaden är lite högre så kommer det betala tillbaka över tid. När det är rent, snyggt och funktionellt upplevs det även tryggt. Idag används gatan av betydligt fler fotgängare än före ombyggnaden. Det har skapats möjlighet till fler uteserveringar och ger vistelsekvalitet. Projektet bedöms som lyckat och en framgångsfaktor var den aktiva dialogen med berörda.

Trafikslag som påverkasGång, motorfordon
FlödenFöre ombyggnad: 2 000 fordon/dygn Efter ombyggnad 200 fordon/dygn
TiderOmbyggnad påbörjades 2012 och färdigställdes 2013.
Bruksgatan före ombyggnad
Bruksgatan efter ombyggnad
Gatufunktionsindex för ombyggnad 45 och efter 58.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 40% BBP 60%                           Efter: GC 100% BBP 0%

Bruksgatans nya utformning, där hela gaturummet är prioriterat för gång- och cykel (samt vistelse), gör att dess olika sociala funktioner fördubblas. Gågatan ger möjligheter till vistelse och lek, bättre luft och inget buller liksom en ökad säkerhet för barn. Mängden olika trafikala funktioner är nästan lika både före och efter ombyggnationen, men där tillgänglighet med bil och parkering ersatts med ökat utrymme för gång- och cykel. Med blomplanteringar, förbättrade klimatanpassningar samt bättre förutsättningar för snöröjning ökar även Bruksgatans ekologiska funktioner något. Sammantaget sker en relativt stor ökning av Bruksgatans totala antal funktioner från 45 till 58.

Friggagatan/Odinsgatan, Göteborg

Området kring Stampen fungerade som infartsväg till Göteborg från nordost redan under 1600-talet. Där spårområdet nu ligger gick tidigare kustlinjen mot Göta älv. Mosaiska församlingens gravplats anlades i slutet på 1700-talet och det lilla kapellet byggdes 1864. Stadsdelen bebyggdes i enlighet med 1866 års utbyggnadsplan för Göteborg. Planen innebar att ett rutnät av stenhuskvarter skulle läggas ut över området och att en ny genomfartsgata – Friggagatan/Odinsgatan – samt Odinsplatsen skulle anläggas. Odinsplatsen är unik i Göteborg med sitt runda stadsrum och gator som strålar ut från platsen. Bebyggelsen inom planområdet besitter ett stort kulturhistoriskt värde med en enhetligt sammanhållen funktionalistisk arkitektur, även om färgsättning och avsaknaden av skyltprogram på senare år, något splittrat den ursprungliga karaktären. Området har ett utsatt läge mellan järnvägens bangård och Friggagatan.

Trafikslag som påverkasGång, cykel, motorfordon
FlödenFöre ombyggnad: ca 18 000 fordon per dygn varav den tunga trafiken utgjorde ca 1 200 (ca 6-7 %) Efter ombyggnad ca 6400 fordon/dygn
TiderOmbyggnad påbörjades 2012 och färdigställdes 2014.

Trafiken i närområdet är intensivt med ca 560 spårvagnspassager och drygt 450 tågrörelser per dygn i nordväst. På grund av den hårda trafikbelastningen upplevdes gatan otrygg att röra sig utmed som gång- och cykeltrafikant. Parallellt med detaljplanearbete pågick ett planarbete i syfte att anordna en separat bussgata i kanten av bangårdsområdet. I och med att förslaget genomfördes kunde framkomligheten för kollektivtrafiken öka samtidigt som dess känslighet för störningar minskar. Trafiksäkerheten på Friggagatan och Odinsgatan höjdes samtidigt som miljöstörningarna minskade. Stampens strategiska läge nära centrum innebär att många cyklister passerar stadsdelen på färd mellan bostad, arbetsplatser och butiker. Flertalet naturliga cykelförbindelser innebär att cykling sker i blandtrafik med både låg framkomlighet och bristande säkerhetsnivå. På Friggagatan/Odinsgatan tvingades cyklister samsas med biltrafikanter i en komplex trafikmiljö. Projektet var ett tydligt stadsutvecklingsprojekt, kommunen ville minska biltrafiken och ändra gatans karaktär med färre skumma butiker och mer stadsliv. Prioriteringar blev en viktig del i projektet.

Odinsgatan före ombyggnad
Odinsgatan efter ombyggnad, 2018

Bussarna togs bort för att sänka hastigheten på gatan så att biltrafiken prioriterar Ullevigatan för genomfart, vilket ger en bättre stadsmiljö på Odinsgatan/Friggagatan. Bussarna behövde också få bättre framkomlighet vilket dom fick på en angränsande bussgata utmed spårområdet. Mittrefugen var en framgång här även om cykelbanan är lite för smal. Angöringen utmed gatan bidrar till livet på gatan, vilket ökat tryggheten och tillgängligheten till hela området. Cykling sker i båda riktningarna på båda enkelriktade cykelbanorna och i körfälten. Cykelbanan upplevs för smal och anslutande vägar är oftast dubbelriktade vilket gör att man cyklar dubbelriktat även här. Sektionen är ganska smal och egentligen lite för smal för allt det man ville få in. Det blev till exempel ”kvastträd” för att man skulle få plats. Smala sektioner på körfälten har gett sättningsproblem. När sektionen är så smal bör tjocklek på vägöverbyggnaden ökas. Stadsdelens rykte har förbättrats i samband med att man ändrat gatans utformning. Nya verksamheter har flyttat hit och värdet på bostäderna har gått upp.

Gatufunktionsindex före ombyggnad 40 och efter 51.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 25% BBP 75%                           Efter: GC 46% BBP 54%

Friggagatan/Odinsgatan går från att vara ett starkt trafikdominerat gaturum till en gata med en jämn fördelning mellan biltrafik och gång- och cykel-trafik. Det är främst de ekologiska funktionerna som ökar där planteringen av träd och grön markvegetation ökar luftkvalitet samt möjligheten för livsmiljö och spridning av fåglar och insekter. Ökningen av de sociala funktionerna är marginell. Det är främst breddningen av gångbanorna och möjligheten till vistelse som förändras från den tidigare utformningen. De trafikala funktionerna ligger nästan lika i diagrammen, men där indexet visar att gående, cyklister, cykelparkeringar samt ökad grönska fått ta plats och där dubbla körfält samt bussfil tagits bort.

Lilla Brogatan, Borås

Lilla Brogatan är en lokalgata centralt i Borås som byggts om för att bättre anpassas för gående och cyklister. Målet med ombyggnaden var att göra gatan mer ”centrummässig”. Ombyggnaden genomfördes under 2019. Gatan byggdes om förra omgången för ca 15 år sedan. Då togs kantsten bort och ett gemensamt golv anlades, dock fortsatt med gångbanor och körbana i mitten. Regleringsformen var då gångfartsområde. Lilla Brogatan hade problem med att det fanns väldigt mycket ledningar i gatan som kommunen inte hade kontroll över.

Trafikslag som påverkasGång, cykel, motorfordon
Flöden
TiderOmbyggnad påbörjades 2016 och färdigställdes 2019.

Borås har de senaste åren arbetat med att förtäta i centrum och minska biltrafiken. Ett bilfritt centrum är målet vilket ställer krav på hur gatorna utformas. En process har startat att successivt ändra utformning av gator och minska möjligheten att parkera och ta sig fram i centrum. Borås gör en stor mängd av arbetet med gatuombyggnader själva, inklusive projektledning och projektering. Projektet med Lilla Brogatan påbörjades 2016 och det tog 3 år från idé till färdigställande. Målet med ombyggnaden var att få kontroll över ledningar i gatan för att slippa nya uppgrävningar, skapa möjligheten för cykeltrafik att ta sig fram och införa fler träd. För de centrala delarna av Borås har staden tagit fram riktlinjer för gatuuformning, i övrigt används VGU. Lilla Brogatan har efter ombyggnaden delats på längden. Den ena halvan är reglerad som gång- och cykelbana och den andra som gångfartsområde. Gatan har enkelriktats för motorfordonstrafik. På delen med gångfartsområde ska möblering dämpa fordonens hastighet. Gång- och cykelbana har införts i syfte att ge cyklisterna god framkomlighet genom centrum. Den tidigare regleringsformen med gångfartsområde begränsade cyklisterna, framförallt deras hastighet. Inom ramen för ombyggnadsprojektet har dialog med fastighetsägare genomförts. En utmaning i projektet var byggskedet. Gatan har byggts om i omgångar för att näringsidkare fortsatt ska ha tillgång till sina lokaler och besökare ska kunna ta sig fram. Det har blivit dyrare och svårare att genomföra det i etapper men det har ändå varit nödvändigt för genomförbarheten.

Lilla Brogatan före ombyggnad
Lilla Brogatan efter ombyggnad
Gatufunktionsindex före ombyggnad 61 och efter 62.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 60% BBP 40%                           Efter: GC 60% BBP 40%

Lilla Brogatans ombyggnation har inneburit att gångbanan har fått ge plats åt ett cykelstråk, vilket gör att fördelningen mellan gc-yta och bbp-yta är samma både före och efter att gatans utformning ändrats. Gatan har ett relativt högt antal funktioner och får endast en marginell ökning efter ombyggnationen i form av ett tillskott av offentlig konst.

Älvsborgsleden, Borås

Älvsborgsleden går mellan riksväg 40 och det gamla regementsområdet I15, väster om centrala Borås. Det gamla regementsområdet ska exploateras och omvandlas till bostadsområde. Gatan är en traditionell matargata. Området avgränsas i norr av Götalandsbanan där Trafikverket utreder en framtida dragning. Kommunen har samarbetet med exploatören för att dra om och förlänga Älvsborgsleden till det nya bostadsområdet. Kommunen har gett exploatören förutsättningar för gatans utbredning och därefter genomfört förprojektering. En första del av Älvsborgsleden är ombyggd. Förutsättningar för en ombyggnad har varit att få till en enhetlig utformning av Älsvborgsleden utmed hela sträckningen. En förutsättning är att det är god framkomlighet för busstrafik och att inte bygga bort möjligheter för gatan i framtiden. Därför har gaturummets bredd behållits samtidigt som fler fastigheter har tillkommit utmed gatan.

Trafikslag som påverkasGång, cykel, motorfordon, i framtiden kollektivtrafik
Flöden
TiderPågår.
Älvsborgsleden före ombyggnad
Älvsborgsleden efter ombyggnad
Gatufunktionsindex före ombyggnad 39 och efter 50

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 0% BBP 100%                           Efter: GC 59% BBP 41%

Älvsborgsleden går från att vara en renodlad väg till att bli en stadsgata vilket ger nästan fördubblade antal funktioner i gatufunktionsindexet. Den nya gatan ger ett generöst utrymme för gång- och cykeltrafik med 59% av gatans totala bredd. Gatans nya utformning ökar gatans sociala funktioner så som dess läsbarhet liksom trafiksäkerhet för gående och cyklister. Ny bebyggelse med lokaler i markplan ger både dag- och kvällsaktiva entréer vilket ökar tryggheten i den offentliga miljön. Ny bostadsbebyggelse och verksamheter ökar gatans ekonomiska funktioner och gatans tekniska funktioner utvecklas med bättre belysning samt nya ledningsdragningar.

Oceanhamnen, Helsingborg

Oceanhamnen i Helsingborg är ett hamnområde som inte har varit aktivt på ca 10 år. När hamnen var aktiv var det en godshamn med järnvägsspår, kranar, stora asfaltsytor och lagerbyggnader. Höjden på marken var drygt 2,20 meter över havet. Många byggnader var i dåligt skick och skulle rivas. Området har nu tagits över av Helsingborgs stad som beslutat att utveckla och exploatera området. I den processen har hänsyn tagits till de äldre strukturerna med kajernas utformning och ankarstag vilket har påverkat kvartersutformningen. Läget är centralt i staden vilket har bidragit till högt exploateringstryck och hög grad av exploatering i en tät kvartersstruktur. Inför projektet gjordes en kajinventering för att se var behov av renovering och nybyggnad fanns. Andra förutsättningar är att området ska klimatanpassas och att marken ska höjas till 3,5 meter. En bestämd typ av avloppssystem skulle användas med vakumrör för svartvatten, gråvatten och matavfallsvatten. Flera förorenade områden har lett till omfattande saneringsarbete.

Gatusektion Redegatan

Gatorna i Oceanhamnen har indelats i en tydlig hierarki med en centrerad matargata, Redegatan, som i sin tur försörjer parkeringsgarage och kvarter. Två kvarter delar på en infart från matargatan och varje kvarter har ett garage. Därefter finns det gränder som förbinder matargatan med ett kajstråk som är beläget i ytterkanten. En avvägning som gjorts i relation till hierarkin är att gränderna saknar vändplatser varpå fordon som kör i gränderna behöver köra ut på kajen och runda ett kvarter för att vända. Cykelbana finns på en del av matargatan men inte ut med hela. Matargatan är funktionsindelad med sektioner för körbanor, träd, kantstensparkering, gång och cykel. Matargatan har smala körbanor och relativt få kantstensparkeringar, totalt ett 20-tal parkeringar till sju kvarter. I gränderna är körbanan plattlagd, vissa har antydda trottoarer och andra har det inte. Däremot finns alltid betongplattor över hela markytan, en princip som följer i kajområdet med. Det planeras även en bro från centralen till piren för gående och cyklister. Det har behövts mycket träd för mikroklimatets skull vilket har resulterat i avvägningar kring hur ytan under mark ska utnyttjas. Många diskussioner om hur området ska bli smart med hjälp av tekniska lösningar, wifi, 5g för autonoma fordon, sensorer som känner av parkeringar m.m. har diskuterats i projektet. Det har funnits en stor vilja och intresse att inkorporera smarta lösningar i Oceanhamnen. Detaljplaner är under uppförande för området.

Gatufunktionsindex 51.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

GC 53% BBP 47%

I Redegatans gatusektion är utrymmet mellan gång och cykel respektive bil och parkering relativt jämnt. Då gatan endast kantas av bostäder och en förskola blir de ekonomiska funktionerna relativt få.

Sjötullstorget, Norrtälje

Norrtälje växer. Totalt ska kommunen bygga 7 400 bostäder fram till 2040, vilket är den största tillväxten någonsin för kommunen. Totalt planeras för fem nya stadsdelar varav hamnområdet har kommit längst i planeringen. En kraftig ökning av befolkningen innebär också en kraftig ökning av trafikmängderna. Därför arbetar kommunen med en trafikstrategi. I hamnområdet planeras för 2 200 bostäder och det ska bli en förlängning av stadskärnan. Visionen är att det ska bli en blandad stadsdel där gaturummet ska vara utformat för vistelse och rörelse. Prioritet ska ges till gång, cykel och kollektivtrafik. Området har under en tid använts som buffertparkering för centrumområdet. Därför har kommunen först infört en parkeringsstrategi för att minska tillgängligheten till bilparkering i centrum. En förutsättning för omvandlingen av hamnområdet och att förlänga centrum ut mot hamnen har varit den förbifart som byggts utanför centrum i Norrtälje. Tidigare gick all trafik på väg norrut genom Norrtälje, genom den centrala stadskärnan. Problemen med stor mängd genomfartstrafik kvarstår dock eftersom många väljer att stanna i stan för att handla. Mätningar visar att 60 % av trafiken i centrala Norrtälje är genomfartstrafik. Kopplingen mellan befintliga centrum och hamnområdet utgörs av ett nytt torg; Sjötullstorget. Det är utformat som ett shared space och invigdes under försommaren 2019. Kommunen upplever att platsen fungerar bra. Trafikrytmen är lugn, fordonen håller ca 15-20 km/tim och en stor del av den genomfartstrafik som tidigare körde här har flyttat till andra gator p.g.a. minskad framkomlighet.

Trafikslag som påverkasGång, cykel, motorfordon, busstrafik
FlödenEfter ombyggnad ca 9900 fordon/dygn
TiderFärdigställdes 2019.
Platsen före ombyggnad
Sjötullstorget ombyggd

Regleringen gångfartsområde används på många gator i nya hamnområdet. Norrtälje kommun har tagit stöd i skrifter från SKL och handböcker från Stockholms stad. Kommunen upplever att det är svårt att tillämpa VGU. En reflektion är att om de siktkrav som finns i VGU ska uppnås blir gatan överdimensionerad och det går att hålla höga hastigheter, något som vill undvikas i stadsmiljöer. Kommunen säger att de vill framtidssäkra genom att bygga om från bilgator till stadsgator, ett sätt att göra det är att bygga gångfartsområden. Det är också viktigt att bygga in grönska i gatumiljön och hantera dagvatten. I diskussioner kring gatorna i hamnen har dagvattenfrågan haft stort fokus. Utformningen av gångfartsområdena har styrts av ledningar i gatan och körspår för att säkra framkomlighet för exempelvis sopbilen. Kommunen har arbetat med medborgardialog och upplever att det har varit givande och värdefullt. Genom öppna hus har medborgare kunnat ta del av arbetet men det har även hållits råd med synskadades riksförbund, polisen m.fl. Det fanns till att börja med ett stort motstånd i media och bland befolkningen men genom öppenhet och dialog bedömer kommunen att det är ett lyckat projekt.

Gatufunktionsindex för ombyggnad 46 och efter 70

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 36% BBP 64%                           Efter: GC 57% BBP 43%

Sjöttullstorgets nya funktion som gångfartsområde har stärkt dess sociala funktioner med bland annat sittplatser, offentlig konst, blomprakt och en offentlig toalett. Det har byggts fler bostäder och fler verksamhetslokaler, men då gatan haft detta även tidigare påverkas inte antalet ekonomiska funktioner. De trafikala funktionerna har stärkts med bland annat generösare utrymme för fotgängare och cykelparkeringar. Utformningen av planteringar och växtlighet har förändrats men kvaliteten för spridning och livsmiljö är den samma och ger därmed samma mängd ekologiska funktioner.

Idrottsvägen, Härryda

Föreslagen exploatering utmed Idrottsvägen och Bäckvägen möjliggör en utveckling av bostäder samt centrumverksamheter i ett centralt läge i Mölnlycke. Förslaget innefattar också en förskola och bidrar till att tillgodose kommunens långsiktiga politiska inriktningsmål om befolkningsökning på ca 1,5 %. Den nya bebyggelsen bidrar till att göra centrala Mölnlycke mer stadsmässigt samt till att centrumbebyggelsen kommer närmare Massetjärn och föreslagen bebyggelse vid Mölnlycke fabriker som då upplevs komma närmare centrum.

Idrottsvägen / Bäckvägen 2019
Idrottsvägen / Bäckvägen 2019 planförslag

Idrottsvägen som ansluter till Allén i väster utgör tillfart till föreslagen bebyggelse. De befintliga vägarna Idrottsvägen och Bäckvägen kommer att finnas kvar efter utbyggnad men med en annan utformning. Befintliga gång- och cykelvägar som går utefter Hulebäcken mellan Gärdesvägen och Kyrkvägen samt kopplingen till Gärdesområdet från Bäckvägen kommer att öppnas upp för biltrafik. Dessa kommer dock att regleras för att förhindra genomfartstrafik. Idrottsvägens gaturum, som i sin helhet tar upp 23 m, utvecklas till en stadsgata med gångbana, gång- och cykelbana, körbana, parkeringsplatser, belysning samt trädplanteringar. Södra delen av Bäckvägen, från Idrottsvägen till Gärdesvägen, rustas upp efter liknande princip men med ett något smalare gaturum, 16 m. Bäckvägens norra del, norr om Gärdesvägen, som idag är en gång- och cykelbana öppnas upp för att biltrafik för att kunna nå de parkeringar som kommer att anläggas längs Bäckvägen. Gaturummet på 8 m kommer att bestå av gångbana, en körbana för både enkelriktad biltrafik och dubbelriktad cykeltrafik samt längsgående parkering. Genom att reglera gatorna med genomfartsförbud i en lokal trafikföreskrift kommer det endast vara tillåtet för boende och nyttotrafik att köra på norra delen av Bäckvägen och del av Gärdesvägen. Villkoren för ombyggnation diskuterades tidigt i projektet och man enades mellan förvaltningarna om ett antal förutsättningar och principer. Man har mycket trafik att ta hand om men vill ha låg fart – ger förutsättningar för gatans utformning. Träd (och annan grönska) är viktigt i gatusektionen – miljön för alla trafikanter (inte bara bil!). Markmaterial skall vara hållbart, bra att bygga med och dessutom underlätta för drift och underhåll – i detta projekt utgick man ifrån att ingen målning skulle ske utan all ledning av trafikanter sker med olika markmaterial. Utrymmet mellan husen skall rymma mycket var viktigt. Sektionen ska rymma mer än bara trafikfunktioner. Man ska kunde möblera upp och sätta träd och därmed skapa en bättre upplevelse för trafikanterna. Drift och underhåll – multifunktioner tex större cykelparkering på sommaren kan användas som snöupplag på vintern blev ett resultat av det. Minskad användning av termoplast ett annat. Dagvattenhantering skall tas omhand lokalt – i detta projekt kan det göras under gatan, detta var en viktig förutsättning för utformningen av gatan. I detta projekt har man en lösning där dagvattenhanteringen vattnar träden viket ger en ”halvautomatisk” bevattning. Man måste endast ut om det blir långa torrperioder, i övrigt får träden möjlighet att ta vatten från dagvattensystemet.

Gatufunktionsindex före ombyggnad 50 och efter 58.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

Före: GC 45% BBP 55%                           Efter: GC 36% BBP 64%

Idrottsvägens ombyggnation innebär en ökning av flera sociala funktioner så som tillskott av vistelseyta med sittplatser och offentlig konst. Gatan bebyggs med bostäder och verksamhetslokaler och får därmed fler ekonomiska funktioner. De tekniska funktionerna ökar marginellt med en sopstation medan de ekologiska funktionerna minskar något då tidigare gräsimpediment mellan körbana och gångbana görs om till en hårdgjord gångbana.

Östra Kvillebäcken, Göteborg

Östra Kvillebäcken utgör den första etappen av förnyelsen av Backaplansområdet, med målsättningen att skapa en attraktiv blandstad. Inom planområdet, som ligger i anslutning till den nya ”citykärnan” vid Backaplan, avses uppföras ca 1600 nya lägenheter samt arbetsplatser. Den centrala kvartersstaden har varit utgångspunkt för den nya stadsdelen, med tydliga gränser mellan offentliga och privata rum, möjlighet till verksamhetsblandning och mångfald. Gatorna utformas med karaktär av gårdsgator där biltrafiken sker på fotgängarnas villkor. Vid Gamla Tuvevägen anläggs ett större torg som fungerar som både en samlingspunkt och orienteringspunkt i området. Utmed vattendraget Kvillebäcken anläggs en park som blir en tillgång för hela stadsdelen. Planområdet är beläget väster om Backaplan på Hisingen. Det avgränsas av gatorna Hjalmar Brantingsgatan, Fjärdingsgatan, Färgfabriksgatan samt i öster av vattendraget Kvillebäcken. Arbetet startade runt år 2005 och färdigställ i etapper men sista delen 2016. Området upplevdes som otryggt och man ville omdana hela området. Tidigare bestod området i huvudsak av äldre fabriksbyggnader samt avrivna tomter och enkla hallbyggnader. Många verksamheter var av tillfällig karaktär. Fyndmarknader, secondhandaffärer och små livsmedelsbutiker samsas med föreningslokaler, upplag och mindre verkstäder. Området har en tydlig rutnätsstruktur. Denna bryts av genom Gamla Tuvevägen som går på diagonalen genom området och ett mer varierat stadsrum bildas kring gatan. Den stora andelen obebyggda fastigheter gav området ett ofärdigt och splittrat intryck. Detta påverkade upplevelsen av gaturummen. Vid vissa kvarter var dessa tydligt definierade av byggnader som avgränsade gatan, medan andra avsnitt omgavs av öppna ytor. Området planerades som en kvartersstad där bebyggelsen bildar tydliga kvarter och ansluter till den befintliga indelningen av kvarter i Kvillestaden.

Gustaf Dalénsgatan efter ombyggnad

Gustaf Dalénsgatan får ett körfält i varje riktning och får en utformning som innebär att den dimensioneras för högst nuvarande trafikflöden. Gatan skyltas för 30 km/h. Gatumiljön kompletteras med en grön mittremsa samt vänstersvängfält. Gatan utformas som en allégata med trädplantering på båda sidorna. Utmed gatan anordnas parkeringsfickor för korttidsparkering, förutom i den sydligaste delen närmast Vågmästareplatsen.

Lokalgatorna inom området utformas med karaktär av gårdsgator där biltrafiken sker på fotgängarnas villkor. Gatorna föreslås till övervägande del bli enkelriktade. Vid enkelriktad trafik kan körbanebredden minskas och mera utrymme frigöras för vistelseytor och gröna inslag i gatumiljön. Besöksparkering anordnas på den södra, skuggade sidan av gatan.

Omvandlingen av Backaplansområdet till citykaraktär samt närheten till kollektivtrafikknutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen samt goda cykelförbindelser med innerstaden innebär att det finns förutsättningar för ett lägre bilparkeringsbehov. Parkering för såväl bilar som cyklar ska anordnas inom den egna fastigheten och ryms inom källargarage under byggnader och gårdar. Om bilinnehavet blir lägre på sikt så kan större utrymmen utnyttjas för förråd etc. Cykelparkering kan även anordnas på gårdar och i viss mån på allmän plats i området. Platsbrist ger samutnyttjande av gator och allmän plats. Mycket kom att handla om parkering och hur den skall hanteras. Ingen parkering på allmän plats var tidigt ett villkor vilket gav problem med handikapp-parkering och angöring samt korttidsparkering. Regleringsform borde man tagit upp tidigt enkelriktade gångfartsområden utan parkering visade sig svårt att få till. Det är viktigt att tidigt ta fram vilka funktioner man skall ha på gatan och ta fram minsta mått för dessa. Sedan kan man fylla på med gestaltning och flexibla ytor. Skyfall och dagvatten tar förvånansvärt stor plats och måste få den plats som behövs. Dessa är till viss del nya förutsättningar som man tidigare inte planerade så tydligt för och i äldre planer saknas utrymme för detta men med klimatförändringar i kombination med allt mer slimmade lösningar måste detta med tidigt i projekten för att kunna hanteras på ett effektivt sätt. Till detaljplan togs ett trafikförslag fram. Det var väl genomarbetat och har sedan följts ganska väl. För att få ett gott resultat är det bra om åtminstone delar av projektgruppen hålls intakt och att man dokumenterar beslut väl så man slipper onödiga omtag. Flexibla planer ger utmaningar men kontinuitet i projektgruppen blev en förutsättning för gott resultat. När planen är mycket flexibel som i fallet med Östra Kvillebäcken krävs att kommunen har en både stark och kompetent projektledare som har mandat att fatta beslut och har kunskap om önskat resultat för att säkerställa planens intentioner.

Gatufunktionsindex 65.

Funktionsprioritering i gatusektionen mellan GC (gång och cykel) BBP (buss, bil och parkering):

GC 45% BBP 55%

Gustaf Dalénsgatan har en relativt jämn funktionsfördelning mellan ytorna för gång och cykel respektive buss, bil och parkering. Gatan har många sociala funktioner med bland annat generösa gångbanor, god trafiksäkerhet för både vuxna, barn och funktionsvarierade samt ytor för vistelse. Här finns en blandning av bostäder, kontor, handel och restauranger (ekonomiska funktioner) och flera trafikala funktioner, men där både gång- och cykelbanorna är relativt smala vilket påverkar utfallet på gatans gatufunktionsindex. Gatan har en ambitiös teknisk försörjning och utgör ett grönt stadsrum som kan fungera som både livsrum och spridningsrum för olika arter vilket ger gatan ett högt värde för ekologiska funktioner.

Slutsatser

Av intervjuerna med de olika kommunerna och analysen av gatufunktionsindexet för de olika ombyggda gatorna kan man dra några slutsatser kring vilka trender som tycks råda i dagens gatuprojekt, vilka funktioner som tycks prioriteras och hur balansen mellan gång- och cykelytor respektive parkering och körbana ser ut.

 • De sociala ytorna är de som ökar mest. Det är främst ytor för vistelse, möbler, blommor samt ökad säkerhet för gående (barn och vuxna) liksom ökad säkerhet för cykel (barn och vuxna) som ges mer utrymme i de nya gatumiljöerna.
 • På gator där ny bebyggelse ingår i den nya gatans utformning ökar de ekonomiska funktionerna så som flerbostadshus, förskola, handel, restauranger och caféer medan industriverksamheter försvinner. I lägen där gatorna görs om i befintliga och redan bebyggda lägen, sker ytterst små förändringar i dess ekonomiska funktioner.
 • Generösare ytor för fotgängare och cyklister ger en ökning av de trafikala funktionerna. Vissa gatusektioner får smalare körfält där buss- och bilkörfält slås ihop eller där bilparkeringar tas i bort vilket då istället minskar de trafikala funktionerna.
 • För de tekniska funktionerna är det främst dagvattenhanteringen som utökas och förbättras och de ekologiska funktionerna stärks med till fler och större träd.
 • De gator som får högst ökning av antalet funktioner är de som går från att vara ”vanliga gator” till att bli gångfartsområden eller gågator så som t ex Sjötullstorget i Norrtälje.

En genomgående trend för kommunernas ombyggda gatumiljöer är att gatans funktionsprioritering förändrats från tidigare utformning där de nya gatusektionerna totalt sett har generösare ytor för gång och cykel än tidigare. Detta sker ofta på bekostnad av ytor för bil och parkering, där buss- och bilkörfält slås samman alternativt att parkeringsplatser tagits bort. I många fall efter ombyggnationen, förändras gatan så att funktionsprioriteringen övervägande ligger på gång- och cykelytor som t ex Bruksgatan och Klara Bergsgatan.

Slutsatsen är att svensk gatupraxis håller på att förändras i en allt mer mer hållbar riktning, men att förändringen går relativt långsamt. Det är ingen trafikrevolution som pågår, som det kan låta i olika lokala plandokument, utan snarare en långsam hållbarhetsreform, när visioner möter verklighet. Det går åt rätt håll men gamla praktiker, principer och nationella policys sätter hinder för kommunernas visioner.

// Louise Bergström, Charlotte Berglund (Sweco), Malin Dahlhielm, Moa Rydell (Spacescape), Alexander Ståhle (KTH)

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close