Utformning som stödjer gators livskvalitet (liveability)

Multifunktionella gator är gator som kan uppfylla flera funktioner. De utgör inte bara transportinfrastruktur, utan kan också fungera som livliga och inkluderande offentliga rum, platser för ekonomisk utveckling och som ekologiska korridorer vilka aktivt stöder ekosystemtjänster. Som en del av en större litteraturgranskning i ämnet multifunktionella gator som genomförs inom forskningsprojektet ”Smarta gator” gör vi riktade granskningar avseende de fysiska faktorer som kan stödja de olika gatufunktionerna, dvs. sociala, ekologiska, ekonomiska och tekniska funktioner, baserat på evidens från empiriska studier. Totalt står empiriska studier för 45 % av de 844 utvalda fullständiga vetenskapliga artiklarna som i sin tur är ett urval av 1974 sammanfattningarna vi har läst. Sociala funktioner är de som främst studeras i de empiriska artiklarna, följt av ekologiska och ekonomiska funktioner. Inom sociala funktioner dominerar de som behandlar hälsa (61 %) följt av dem som studerar säkerhet (20 %) och livskvalitet (liveabilty) (7 %).

Med utgångspunkt från begreppet livskvalitet (liveability), en central aspekt av den sociala funktionen, har vi ställt frågan:  Vilka är de fysiska faktorerna som kan stödja livskvalitet i gatumiljö och grannskap? Vad säger den empiriska evidensen? Att identifiera sådana faktorer kan ge värdefulla indata, dels för designprinciper och riktlinjer för framtida multifunktionella gator eller ombyggnad av befintliga gator, dels för utveckling av Gatufunktionsindex.

I de 20 utvalda empiriska studierna (se referenser) är livskvalitet starkt relaterad till gåvänlighet (walkability) och aktivitet (vibrancy), vilket innebär närvaro av människor på gatorna så mycket och så länge som möjligt, och att människorna ägnar sig åt olika aktiviteter (promenerar, sitter, äter, cyklar, leker, shoppar etc.). Säkerhet, attraktivitet och närvarokänsla är andra egenskaper som diskuteras, som ökar livskvaliteten eller upplevelsen av livskvalitet. Dessa egenskaper har således en tvåvägsrelation till livskvalitet eftersom känslan av till exempel säkerhet ökar upplevelsen av livskvalitet, men att hög livskvalitet innebär aktivitet och utnyttjande av gatan 24/7, vilket i sin tur ökar känslan av säkerhet. Slutligen, lika tillgång till gatan för alla människor, oavsett ålder eller rörelsehinder (t.ex. personer i rullstol, synskadade, personer med barnvagnar, äldre, barn, skadade) står högt på listan över nödvändiga faktorer för att uppnå livskvalitet.

Faktorer som påverkar gators livskvalitet (liveability) och antalet gånger de nämns i 20 empiriska studier om multifunktionella gator.

Förutom dessa konstateranden identifierade vi 45 unika fysiska faktorer som är relaterade till livskvalitet. 39 av dessa är kopplade till den fysiska utformningen av gatan och 6 har att göra med kontexten, dvs. gatunätet. De 45 fysiska faktorerna som bidrar till livskvalitet  kan grupperas i 7 huvudkategorier:

  • Konnektivitet och tillgänglighet till service och kollektivtrafik
  • Faktorer som minskar fordonstrafiken, t.ex. trafikdämpande installationer
  • Multifunktionalitet och kvalitet hos trottoarer som offentliga platser (t.ex. grönytor, sittplatser, lika tillgång för alla, renlighet, belysning)
  • Multimodalitet (t.ex. trottoarer, cykelfält, kollektivtrafik, delade ytor)
  • Säkerhet, särskilt för utsatta trafikanter, dvs. fotgängare och cyklister
  • Aktiva fasader med blandad användning, speciellt för tillämpningar orienterade mot fotgängare på bottenvåningsnivå
  • Byggnadsmorfologi (t.ex. visuell inneslutning, gatulandskap, mångfald av byggnadsstilar)

Av de 45 fysiska faktorerna används vissa mer i olika studier och hävdas därför ha större inverkan på livskvaliteten. Se figur 1 för en rangordning av de 15 mest använda faktorerna, sorterade efter antalet vetenskapliga artiklar som har studerat dem och har funnit dem relevanta eller signifikanta för livskvalitet. Observera att denna rankning inte beaktar den relativa betydelsen (t.ex. statistisk korrelation) för varje faktor jämfört med andra faktorer. Det senare är mycket svårt att uppskatta eftersom variablerna som jämförs i varje artikel varierar, och det beror också på den beroende variabeln och på metoden för bedömning, korrelation samt på associering till livskvalitet.

//Gianna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont

Chalmers, 2019-10-17

 Referenser

Anderson, J. K., & Ellis, J. (2014). Integrating Livability Principles into transit planning: Screening Chicago bus rapid transit opportunities. Journal of Public Transportation.

Appleyard, B. (2017). The meaning of livable streets to schoolchildren: An image mapping study of the effects of traffic on children’s cognitive development of spatial knowledge. Journal of Transport & Health.

Bandarabad, A., & Shahcheraghi, A. (2012). Livable street in urban environment: An adaptive design approach. Advances in Environmental Biology.

Choi, J., Kim, S., Min, D., Lee, D., Kim, S. (2015). Human-centered designs, characteristics of urban streets, and pedestrian perceptions. Journal of Advanced Transportation.

Conteh, F. M., & Oktay, D. (2016). Measuring liveability by exploring urban qualities of kissy street, freetown, sierra leone. Open House International.

Curl, A., Thompson, C. W., & Aspinall, P. (2015). The effectiveness of ‘shared space’ residential street interventions on self-reported activity levels and quality of life for older people. Landscape and Urban Planning.

Dumbaugh, E., & King, M. (2018). Engineering Livable Streets: A Thematic Review of Advancements in Urban Street Design. Journal of Planning Literature.

El-Din, R. (2015). The Streets in a Livable City. International Transaction Journal of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies.

Fauzi, A. F., Aditianata, A., & Iop. (2018). Spatial Analysis in Determining Physical Factors of Pedestrian Space Livability, Case Study: Pedestrian Space on Jalan Kemasan, Yogyakarta. 2nd Geoplanning – International Conference on Geomatics and Planning.

Fu, B. (2013). Evaluation of Environmental Livability of Changchun Based on GIS and RS. Progress in Environmental Science and Engineering, Pts 1-4.

Hardy, D., & Hunter, B. (2017). Balancing Goods Movement and Livability with Freight Roadway Design Considerations. Transportation Research Record.

Holzer, R., & Lockrem, Z. (2011). Complete streets & livable centers. Why Location Matters. Journal of Green Building.

Lethco, T., Davis, A., Weber, S., & Sanagavarapu, S. (2009). A Street Management Framework for Lower Manhattan in New York City The Downtown of the 21st Century. Transportation Research Record.

Li, M. S. L., J. S. (2017). Analysis of methods of allocating grass space for the design of child-friendly cities: a case study of Changsha. Urban Transitions Conference.

Mackett, R. L., Achuthan, K., & Titheridge, H. (2008). AMELIA: making streets more accessible for people with mobility difficulties. Urban Design International.

Mahmoudi, M., Ahmad, F., & Abbasi, B. (2015). Livable streets: The effects of physical problems on the quality and livability of Kuala Lumpur streets. Cities.

Marshall, W. E., & McAndrews, C. (2017). Understanding Livable Streets in the Context of the Arterials That Surround Them. Transportation Research Record.

Martincigh, L., & Di Guida, M. (2016). Sustainable mobility as a way for upgrading urban street infrastructures: a methodological approach. Techne-Journal of Technology for Architecture and Environment.

McAndrews, C., & Marshall, W. (2018). Livable Streets, Livable Arterials? Journal of the American Planning Association.

Norouzian-Maleki, S. B., S. Hosseini, S. B. Faizi, M. Saleh-Sedghpour, B. (2018). A comparison of neighbourhood liveability as perceived by two groups of residents: Tehran, Iran and Tartu, Estonia. Urban Forestry and Urban Greening.

O’Connor, D. M., M. MacLaughlin, P. Angus, J. O’Rourke, V. (2014). Playing for high stakes; findings from the irish neighbourhood play research project and their implications for education. Edulearn14: 6th International Conference on Education and New Learning Technologies.

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close