Sverige har 3 950 mil gata

En reform av gaturummet och dess funktionalitet skulle kunna ha stor betydelse för invånare i Sveriges städer. För att illustrera dess stora potential har vi kartlagt den totala längden av alla gator i Sverige.

Gator i centrala Stockholm enligt Lantmäteriets Terrängkarta

Gata eller gatuområde definieras av Trafikverket som I detaljplan redovisad mark avsedd för allmän trafik (Trafikverket och SKL, 2015: Vägars och gators utformning: Begrepp och grundvärden).  I Lantmäteriets terrängkarta finns Sveriges gator karterade och kategoriserade enligt följande kategorier (Lantmäteriet, 2019: Produktbeskrivning: GSD-Terrängkartan, vektor): Gata, Gata i sluten bebyggelse, Gata större och Gata i underfart. Enligt Lantmäteriets beskrivning inkluderas gator eller större och viktigare gatuförbindelser i samlad bebyggelse som inte fått en högre klassning (som exempelvis genomfartsled). Kortare gator än 50 m eller infart till parkeringsplats samt gång och cykelvägar framkomliga för utryckningsfordon är inte inkluderade.

Sammanlagt uppgår den totala längden till ca 3 950 mil, eller ca 4 meter per person i Sverige. Om vi utgår ifrån en genomsnittlig bredd inklusive trottoarer på 15 meter innebär det ca 590 km2. Sveriges samlade tätortsyta är 6246 km2. Gatumarken kan således utgöra nästan tio procent av svenska tätorters totala area.

Det finns också större trafikleder som går genom våra städer. Sådana enfunktionella transportrum skulle i många fall kunna omvandlas till mångfunktionella urbana stråk. Om vi bara räknar längden motorvägar och motortrafikleder i Sveriges tätorter uppgår de till ca 26 mil. Dessa är i Lantmäteriets vägkarta karterade för europavägar, riksvägar och primära länsvägar (Lantmäteriet, 2019: Produktbeskrivning: GSD-Vägkartan, vektor). Om vi dessutom inkluderar vad som kategoriseras som Allmän väg > 7 m blir det betydligt mer.Denna vägkategori inkluderar förutom europavägar, riksvägar och primära länsvägar även övriga länsvägar och kommunala förbindelser som uppfyller funktionell vägklass 1 enligt Trafikverkets klassificering samt är minst 7 m breda med dubbelriktad trafik (Trafikverket, 2017: Dataproduktsspecifikation: Funktionell vägklass, version 3.0). Bland dessa finns exempelvis Örbyleden i Stockholm, Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg och Pildammsvägen i Malmö som alla pekats ut i översiktsplaneringen som stråk med omvandlingspotential.Längden uppgår då till sammanlagt hela 460 mil.

//Joel Hernbäck, Spacescape

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close