Rapport från världens bästa trafikkonferens

Bildresultat för nacto toronto 2019

Konferensen Designing Cities, arrangerad av det nordamerikanska trafikplanerarsamarbetet NACTO (National Association of City Transportation Officials) blir allt större varje år. Deltagarna är främst trafikplanerare från kommunala förvaltningar, men även forskare, politiker och andra opinionsbildare finns med. Konsulter och privata företag är inte välkomna. I år, med nästa tusen deltagare, hålls konferensen i Toronto, en av de snabbast växande städerna i Nordamerika, som nyligen gick om Chicago och blev tredje störst, efter New York och Los Angeles.

Jag, har varit på denna konferens två gånger tidigare och måste säga att det har varit mycket givande och inspirerande upplevelser. Bästa konferensen jag varit på. Nivån är hög vad gäller policy, kunskap och kompetens. Svåra planeringsfrågor tas upp och det handlar lika mycket om konkreta lösningar som om planeringspolitiska processer, hur man får saker genomförda från idé till praktik. Föreläsningar i stor och liten skala varvas med tematiska workshops och gåturer, vilket ger möjligheten mötas och diskutera. Programmet i år bestod av mångfald av frågeställningar som avspeglar de utmaningar som nordamerikanska städer står inför.

Här är några exempel på rubriker: Utformning av kollektivtrafikgator, Temporära gatuprojekt, Trafiksäkerhet och nollvisioner, Cykelplanering, Offentlig datahantering, Medborgardeltagande, Hastighetskontroll, Jämlikhet i transportsystemet, Smart trafiksignalering, Taxiappar, Kompletta Gatukorsningar, Pop-ups, resiliens, Offentlig konst, Trygghet, Prissättning av angöring och parkering, Elscootrar, Trängselavgifter, Kulturvärden, Bilfria gator, Prissättning i kollektivtrafiken. Som synes är alla dessa högst relevanta även för svensk trafikplanering, små som stora städer, vilket avspeglades på konferensen, även om de stora städerna dominerade.   

Första dagen öppnades med en inspirationsföreläsning av NACTOs president och New York fd trafikchef Janette Sadik Khan, som också skrivit den inspirerande boken Streetfight (2017). Janette öppnade med att förklara hur viktigt NACTO har varit, inte bara för Nordamerika, utan även internationellt. 100 myndigheter (städer och länder) globalt har nu officiellt erkänt målen och principerna i Global Street Design Guide, bland andra Stockholm. Och nu senast Japans transportdepartement. Janette berättade även att en uppdatering av Blueprint for Autonomous (2019) kommit ut som ska sätta press på transportsektorn och statliga myndigheter att reglera självkörande fordon så att de kan bidra till en hållbar levande stadsmiljö. Här är några citat från pressreleasen som visar hur kraftigt frågan formuleras av NACTO och städernas trafikledning.

“When the automotive age swept the nation a century ago, cities responded not by adapting cars and trucks to the varied uses of the street, but with a relentless clearcutting of obstacles from curb to curb.  As we anticipate the arrival of self-driving vehicles on city streets today, we have a historic opportunity to correct these mistakes, which starts with a new blueprint for cities.” Janette Sadik-Khan, Principal at Bloomberg Associates, NACTO Chair

“City governments must work rapidly to change how street space is designed and allocated before yesterday’s values become enshrined in tomorrow’s concrete. Taking proactive steps now means a future where people come first in an autonomous age. The Blueprint for Autonomous Urbanism outlines the policies for a thriving city: steps to improve our streets and cities now and with the technological advances to come.” Corinne Kisner, Executive Director of NACTO.

“Transit is the key to a people-centred autonomous future. In focusing on improving bus and rail transit today, cities hold the toolbox for accommodating growth without increasing congestion. NACTO’s Blueprint for Autonomous Urbanism shows the steps cities can take to get more benefits out of their streets, using today’s and future technologies to augment transport’s safest and most effective mode: high-quality transit.” Dale Bracewell, Manager of Transportation Planning for the City of Vancouver.

WHO (Global status report on road safety 2018) har funnit att trafik numer är den allra främsta dödsorsaken i åldrarna 5-29 år globalt. ”Traffic is the #1 killer of children world wide!”. Det var en stark öppning för att berätta att NACTO snart skall släppa guiden ”Designing Streets for Kids”, en handbok som skall visa hur gator kan byggas om för barnvänlighet.

Därefter var flera lokala politiker på scen tillsammans med planchefen för Toronto som beskrev stadens arbete med att sänka hastigheterna med sitt program Vision Zero (förebild från svenska Nollvisionen) och ta bort biltrafik från staden genom avsmalningar av gator, nya cykelbanor och snabbare kollektivtrafikstråk.

Jag deltog i en workshop som handlade om hur man kan genomföra temporära gatuprojekt, open streets, torg, cykelbanor, i syfte att pröva lösningar som kan göras permanenta. En grundläggande verktygslåda för dessa projekt är målarfärg, krukor, pollare, koner, möblering, parasoller, sand.  Genomförandeprocessen är vanligen följande:

  1. Välj plats, gärna där det finns lokalt stöd och bristande stadsmiljö, gärna nära skolor
  2. Planera tider, datum, budget, material, ritningar
  3. Bygg upp ett nätverk av lokala partners, frivilliga och aktivister
  4. Aktivera ytor med events, kultur, konst, möbler, planteringar, cykelskola
  5. Genomför en öppningsceremoni med events
  6. Mät nuläge och resultaten i trafikflöden, stadsliv, olyckor, gör enkäter
  7. Kommunicera resultatet och datat
  8. Se till drift och underhåll, undersök brukaravtal
  9. Planera för uppskalning och ytterligare utveckling

Hur kommunicerar man förändring och hur hanterar man en arg lokal opinion, som tex vill ha kvar parkeringsplatser. Vision Zero har varit ett viktigt budskap för att driva inskränkningar i biltrafiken. Det gäller att för media repetera huvudbudskapen. I New York var det bland annat ”Det är inte bara folk som dör, det är vänner, kollegor och släkt” Sen publicerade man data om olyckor (krockar). En förutsättning är att (amerikansk) media prioriterar ”bad news”.

En viktig förutsättning för amerikansk trafikplanering är befintliga gator, det mesta av åtgärderna och resurserna går till att bygga om det befintliga. Susan McLaughlin har skrivit Seattles gatudesignguide Streets Illustrated bekräftar detta. Guiden är en viktig målbild för trafikförvaltningen och projekt som inte möter guidens standard får gå igenom en mycket lång och krånglig planprocess. Gator som är för smala för att rymma alla funktioner prioriteras genom att tex. cykel och kollektivtrafik går före kantstensparkering. Ju mer centralt gatan ligger ju mer prioriteras gåendes ytor

Den svenske trafikforskaren och numera måldirektören på Trafikverket, Jonas Eliasson, hade en föreläsning om trängselavgifter, vilket just nu diskuteras i flera nordamerikanska storstäder. Lika entusiastisk som i sitt TedTalk ”How to solve traffic jams” berättade han om vad som krävs för att trängselavgifter ska lyckas. En grundförutsättning för att kunna ta avgifter från bilisterna är att det finns bra kollektivtrafik, gång- och cykelsystem och någorlunda täthet. Det största hindret för att genomföra systemet, enligt erfarenheter i andra städer som inte lyckats, är inte politiken eller kostnaderna menar Jonas, utan bristen på samarbete mellan myndigheter och förvaltningar.

I Toronto pågår för närvarande världens mest uppmärksammade stadsbyggnadsprojekt. Projeket Quayside debatteras mycket, bland annat för att exploatören är det Google-ägda företaget Sidewalk Labs, som har lagt enorma resurser på analys och forskning och har höga ambitioner för det gäller innovationer, inte minst inom trafikområdet. Datahantering är det som oroat kritikerna mest. Som beskrivits i ett tidigare blogginlägg så har de bland annat gett ut en egen gatudesignguide som har sitt fokus på aktiva hållbara transporter, och att eliminera privatbilismen. Gatorna ger knappt plats för bilar, och är det bilar så vill Sidewalk Labs att de ska vara självkörande så att de är trafiksäkra. Att prissätta angöring och parkering längs gatorna är ett viktigt område för innovation. Sidewalk Labs håller på att utveckla en modell för flexibel kantzon genom LED-belysning samt ett system som kan ta betat per minutanvändning. Sensorer övervakar och analyserar beläggningsgraden. Sidewalks Labs menar att det inte är tekniken som sätter hinder för innovationerna utan politik och lagstiftning. Det krävs således innovation även inom policy för att förverkliga visionen om de levande hållbara smarta gatorna.

//Alexander Ståhle

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close