Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?

En systematisk vetenskaplig granskning av multifunktionella gator pågår inom ramen för forskningsprojektet ”Smart Gator”. Multifunktionella gator är gator som kan uppfylla många funktioner samtidigt; de är inte bara transportinfrastrukturer utan är också livliga och inkluderande av offentliga platser, bärare av ekonomisk utveckling och ekologiska korridorer som aktivt stöder ekosystemtjänster. Sist men inte minst stödjer de ett antal tekniska funktioner, inklusive gatu- och trafikbelysning, elkraft, signalisering etc.

En första kvalitativ sökning i vetenskaplig litteratur för att fastställa kriterierna för den systematiska översynen visade att det inte finns en generell term för att beskriva dessa multifunktionella gator. Olika termer används i olika länder, till exempel används termen ”Complete streets” i USA , medan i Australien är ”Smart roads” mer vanligt. ”Boulevards” och ”Liveable streets” används ofta i europeiska sammanhang, liksom den äldre termen ”High streets” som främst förekommer i studier från Storbritannien. Det huvudsakliga fokuset ligger i de flesta studier på gatorens multimodalitet, vilket innebär kombinationen av olika reseformer inklusive bilar, kollektivtrafik, cyklar och fotgängare, medan andra funktioner (sociala, ekonomiska, ekologiska) saknas eller studeras separat. Undantaget är ”High streets”, där den huvudsakliga funktionen är den ekonomiska. En annan term som vi hittade är ”Gröna gator” där den ekologiska funktionen dominerar.

Det preliminära resultat från sökningen är att gatornas multifunktionalitet, som fokus i vårt forskningsprojekt, inte är ett ämne som har studerats vetenskapligt. Multimodalitet å andra sidan är ett växande ämne, särskilt i transportstudier, samt ämnen som rör framtida mobilitet (autonoma fordon, Vehicular ad hoc-nätverk VANET, intelligenta transportsystem, ISA etc).

3187 unika vetenskapliga artiklar filtrerades från två databaser (Web of Science och Scopus) med hjälp av en rad olika sökord. Termer anpassades för att bredda sökningen noggrant för att kunna inkludera litteratur från alla länder, och på så sätt undvika att endast, exempelvis, USA-baserad forskning används. I sökningen ingår endast vetenskaplig granskade artiklar som är publicerade under de senaste 10 åren då studieändamålet är en ganska ny utveckling och slutsatserna måste vara relevanta för nuvarande och framtida stadsplanering.

Den första screeningen av titlarna resulterade i en lista över 1653 titlar som skulle granskas för att komma fram till den slutliga uppsättningen av de vetenskapliga artiklar som ska läsas och syntetiseras. Nästan alla geografiska regioner är representerade, från USA (48) och Kanada (16), till olika europeiska länder (23), samt Australien och Nya Zeeland (7). Även Kina, Japan, Indien och andra asiatiska länder (26) men inte minst sydamerikanska (6) och afrikanska länder (7) är inkluderade. Från läsningen av de första 1000 sammanfattningar kan vi redan göra några intressanta preliminära observationer.

Vår första observation, att gatornas multifunktionalitet inte har behandlats tillräckligt mycket i vetenskaplig litteratur, gäller fortfarande. Begreppet multifunktionalitet verkar vara ganska nytt och även om det ibland antyds eller presenteras som en allmän vision av de framtida gatorna, har den inte systematiskt studerats. Endast i papper med fokus på ekologi används termen multifunktionalitet för att beskriva gröna gator där de tekniska, ekologiska, sociala och ekonomiska funktionerna avsiktligt kombineras.

Av de första 1000 artiklar bedömdes 590 artiklar vara mest intressanta där 69 fokuserar på framtida trender (t.ex. autonoma fordon, VANET). I de övriga 521 artiklar identifierar vi två grupper: en med fokus på gatudesign (277 artiklar) och en med fokus på effekter (ekonomi, ekologi, social) baserad på empiriska studier (144 artiklar). 29 artiklar hänvisar till relaterade policys (t.ex. kompletta gator, säkra vägar till skolor) och 28 refererar till eller introducerar relaterade index och certifieringssystem (t.ex. Smart Street Walk Score, Pedestrian Safety Index, Liveability Index, Healthy Development Index, Miljökvalitetsindex för cykel). Resten, 43 artiklar, hänvisar till mer principiella och teoretiska papper som diskuterar allmänna idéer.

Liksom den ursprungliga indikationen adresseras de olika funktionerna separat i litteraturen, särskilt i de empiriska studierna. Den sociala funktionen i förhållande till hälsa (t.ex. fysisk aktivitet, aktiva resor, walkability, cykelvänlighet) och säkerhet är dominerande (106 artiklar). Ekologi är också relativt välrepresenterad (54 artiklar). Ekonomi tas huvudsakligen upp i förhållande till Storbritanniens ”High streets” och är annars sällan studerat. I de empiriska studierna läggs stor vikt vid de olika åldersgrupperna där specifika studier fokuserar på karaktäristiska grupper från små barn till ungdomar, unga vuxna, vuxna, medelålders och äldre. Kön, fysiska funktionshinder, ekonomisk status och etnicitet är representerade, men i mycket mindre grad.

I artiklarna med ”case studies” från praktiken (t ex ny utformade gator och omvandling av befintliga gator) presenteras olika principer när det gäller gatudesign. Men återigen verkar det som om inte alla funktioner ingår i manualen. Dock kommer läsningen av hela artiklarna att berätta mer.

De tekniska funktionerna av gator är ganska väl representerade (184 artiklar) i litteraturen, men främst på grund av den stora andelen av artiklarna som är relaterade till ’smart belysning’ (82 artiklar), samt ’smarta material’ (28 artiklar). Artiklar om ’smart belysning’ refererar huvudsakligen till sin avancerade teknik och ibland till ljusfunktionens multifunktionalitet snarare placeringen i förhållande till den fullständiga gatudesignen.

Sist men inte minst handlar en stor del de empiriska studierna och designinriktade ”case studies” om multimodalitet i transporter (totalt 56 artiklar).

Baserat på de första 1000 artiklar kunde vi göra en första profilering av forskningsfältet kring multifunktionella gator samt formulera inledande frågeställningar: vilka är de vanliga och/eller återkommande frågorna som studeras, vilka är de kluster av teman som kommer fram och vilka teman saknas? Nu återstår läsningen av de sista sammanfattningarna för att kunna sammanställa den fullständiga översikten. Och efter detta kommer vi att dyka djupt inom visa ämnesområde, som design-principer, index och empiriska studier för att sammanställa en detaljerad översikt inom dessa fält och stödja de andra delarna i forskningsprojektet.

/ Gianna Stavroulaki och Meta Berghauser Pont (Chalmers)

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close