Exempelsamling av mångfunktionella gator ute

Sønder Boulevard, Köpenhamn

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att sammanställa exempel på omvandling av tidigare genomfartsleder till stadsgator, som är mångfunktionella. Med mångfunktionell gata avses här en gata där många olika behov och intressen hanteras samlat och där teknikutvecklingens och digitaliseringens möjligheter nyttjas för att skapa levande och hållbara stadsmiljöer.
Många kommuner arbetar idag med att göra sina stadsmiljöer attraktivare och med en större bredd av funktioner, speciellt i centralare delar av staden. I den allt hårdare konkurrensen om ytor så hamnar gaturummets utformning och funktion allt oftare mitt i diskussionerna. Kommunerna vill ofta prioritera de mer transporteffektiva färdsätten gång-, cykel- och kollektivtrafik. Om detta kan göras i kombination med att biltrafikens negativa miljöeffekter minskar, så är det möjligt att skapa mer levande stads-kärnor med ökat antal boende, levande bottenvåningar och mer handel och service.

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att sammanställa exempel på omvandling av tidigare genomfartsleder till stadsgator som är mångfunktionella och där teknikutvecklingens och digitaliseringens möjligheter nyttjas för att skapa levande och hållbara stadsmiljöer. Med mångfunktionell gata avses här en gata där många olika behov och intressen hanteras samlat som till exempel ett transportbehov, stadsgrönska, handel och service eller integration av olika stadsdelar etc.
För att sätta begreppet mångfunktionella gator i ett perspektiv inleds rap-porten med en kort beskrivning av utvecklingen av våra rumsliga strukturer över tid. Den infrastruktur som en gång byggts får vi leva med under lång tid framöver och endast små förändringar kan göras i taget för att ändra den befintliga strukturen. Under framför allt 1960- och 70-talet byggdes många av våra större motorvägar ut och under denna tid byggdes också många större infartsleder till våra städer. Det var bilens framkomlighet som stod i fokus vid denna utbyggnad. Detta resulterade bland annat i glesare städer och trafikleder i stadsnära lägen som kantades av stora obebyggda markområden på grund av bilarnas negativa miljöeffekter el-ler av riskhänsyn.
Idag vill allt fler kommuner förtäta sina städer och tätorter, vilket får många att fundera på hur gaturummen kan effektiviseras och göra mark-områden längs vägarna attraktiva för bebyggelse. Att omvandla tidigare genomfartsleder eller större huvudgator till mer mångfunktionella gator, där olika funktioner samsas kan vara en lösning.
I uppdraget har ingått att studera hur teknikutvecklingen och digitaliseringen kan nyttjas för att skapa levande och hållbara livsmiljöer. Än så länge har den nya tekniken inte tagit plats i gaturummet på ett tydligt sätt. Det vi ser idag är till exempel trafiksignalprioriteringar, olika typer av sensorer som placeras i gatumiljön exempelvis för att styra belysning, mäta luftföroreningar och buller, informera om lediga parkeringsplatser eller signalera när sopkärl behöver tömmas. Den nya tekniken syftar emellertid inte enbart till att koppla upp fysiska platser utan också att underlätta förståelsen för konsekvenserna av olika åtgärder genom utvecklade flödesmodeller och visualiseringar.
Exempelsamlingen innehåller nio olika kommunexempel från olika delar av Sverige och med olika storlekar på stad eller ort. Exemplen varierar allt från Smedby utanför Kalmar till exempel från Göteborg. Gemensamt för alla är att de strävar mot samma mål, att skapa levande och hållbara stads- eller tätortsmiljöer. För att ytterligare svara mot behovet av många olika lösningar beroende på i vilken kontext man befinner sig så finns det även några internationella exempel med i exempelsamlingen.

Rapporten utgör ett viktigt första kunskapsunderlag till forskningsprojektet Smarta gator.

Rapporten kan laddas ner här.

/ Alexander Ståhle, projektledare Smarta gator

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close